หน้าแรกWeek
Input
Out put
Out come
1
- กิจกรรม Say  Hallo
- กิจกรรม What is your name?
- กิจกรรม Sing song
                          -
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายคำศัพท์ง่ายๆที่เกี่ยวกับตนเองได้
- เข้าใจและสามารถใช้ประโยคการกล่าวทักทายง่ายๆพร้อมทั้งออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ:นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถาม ออกเสียงคำศัพท์หรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ : ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2
- กิจกรรม body movement
- กิจกรรม vowels(a)
- กิจกรรม Emotions
- กิจกรรม Sing song

ภาระงาน: เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
- ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน:  ใบงาน
ความรู้เข้าใจและสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางอารมณ์ต่างๆ พร้อมทั้งออกเสียง Phonicได้อย่างถูกต้องได้
ทักษะ:นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถาม ออกเสียงคำศัพท์หรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
- กิจกรรม Body movement
- กิจกรรม fruit phonics
- กิจกรรม Sing song
ภาระงาน:เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
- ต่อจิ๊กซอภาพสัตว์
- ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน:ใบงาน
ความรู้เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ: นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถาม ออกเสียงคำศัพท์หรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4
- กิจกรรม vegetables
- กิจกรรม body movement
- กิจกรรม Sing song
ภาระงาน:เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
- เรียงลำดับตัวเลข 1-10
- ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน:ใบงาน

ความรู้ : เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับตัวเลขได้ถูกต้อง
ทักษะ: นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5
- กิจกรรมcolor and song
- กิจกรรม body movement
- กิจกรรม Sing song
ภาระงาน: เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
- หยิบผลไม้คล้องกับคำศัพท์
- ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน:ใบงาน
ความรู้ : เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผลไม้ได้ถูกต้อง
ทักษะ: นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6
- กิจกรรมFood
- กิจกรรม body movement
- กิจกรรม Sing song
ภาระงาน:เคลื่อนไหวร่างกาย แสดงท่าทางสอดคล้องกับคำศัพท์
- หยิบภาพสีสอดคล้องกับคำศัพท์
- ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน:ภาพผลไม้ 
ความรู้ :เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสีต่างๆได้ถูกต้อง
ทักษะ: นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7
- กิจกรรม Food
- กิจกรรม body movement
- กิจกรรม Sing song
ภาระงาน:ต่อภาพร่างกายให้สมบูรณ์
- ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน:ตัวการ์ตูน
ความรู้ : เข้าใจและสามารถออกเสียงคำศัพท์ พร้องทั้งบอกความหมายจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้อง
ทักษะ:นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8
- กิจกรรม Story
- กิจกรรม body movement
- กิจกรรม Sing song
ภาระงาน:เขียนภาพและคำศัพท์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟังและได้ดู
- ออกเสียง Phonic
ชิ้นงาน:ภาพและคำศัพท์
ความรู้ :เข้าใจและสามารถอธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่รับฟังได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ:นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9
- Play game
- กิจกรรม sing song

-
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกิจกรรมที่ได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ: นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10
- Summary

ภาระงาน:วาดภาพเรื่องกิจกรรมที่ประทับใจ
ชิ้นงาน:ภาพวาด
ความรู้เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
ทักษะ:นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ในการร่วมกิจกรรมได้
คุณลักษณะ :ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกับเพื่อน
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร