week6

ลงสอนและสังเกตการณ์สอนระหว่างวันที่ 30 -4 ธันวาคม  2558
วันจันทร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จไปชมการแสดงกับพี่ๆ ป.6 ของคุณครูอนุบาลที่ตึกอนุบาลค่ะ
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร โดยเรียนหัวข้อ How to make Thai food
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6
-          วันนี้ในคาบที่ 3 ได้ดูและสังเกตพี่ๆ ป.6 ร่วมกันร้องเพลง คอรัส ซึ่งเป็นเพลงที่พี่ๆ ป.6 ได้เลือกเพลง รักไปจนนิรันดร์ เป็นเพลงของห้อง
-          พักเที่ยง , เวรตรวจถาด, แปรงฟัน
-          Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ช่วงบ่ายวันนี้พี่ๆ ป.6 ได้หาข้อมูลที่ครูฟ้าได้ให้หัวข้อดังต่อไปนี้
-          ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร?
-          ทำไมไม่มีศาสนาเดียว?
-          แต่ละศาสนาเป็นอย่างไร?  ที่มา………….. ความเชื่อต่างๆและข้อปฎิบัติและข้อห้าม
-          โดยหาข้อมูลเสร็จก็จะได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน

วันอังคาร
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษา
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆป.4ได้เรียนเรื่อง How to make Thai food
-          สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6
-          สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 เรื่อง Bank ซึ่งครูสังข์ได้สอนคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคาร
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          ลงกิจกรรม Body Scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 2
-          วันนี้พี่ทุกชั้นได้ประชุมและสร้างข้อตกลงในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์พี่น้องของกลุ่มศานติ
วันพุธ
ช่วงเช้าได้แสดงละครหลังจากนักเรียนเข้าแถวเสร็จ แสดงละครเรื่องพระคุณของพ่อแม่ซึ่งใกล้จะถึงวันสำคัญของชาวไทยคือวันพ่อซึ่งแสดงสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่พ่อแม่มีให้กับลูกในแต่ละแง่มุม
-คาบแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4  ในหัวข้อ How to make curry ( แกงเขียวหวาน)
- ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เรื่อง present perfect tense
- สังเกตครูฟ้าลงสอนวิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ o-net                   
- พักเที่ยง , แปรงฟัน
- Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
- ช่วงบ่ายพี่ๆ ป.6 ได้เคลียงานของตัวเองในเรื่องของงาน อิสระค้นคว้า
- ชุมนุมอาหาร วันนี้พีๆและคุณครูที่ปรึกษาในชุมนุมได้มาแชร์และสะท้อนปัญหาและสิ่งที่สำเร็จในชุมนุมจากนั้นก็ได้วางแผนการทำเมนูในสัปดาห์หน้าค่ะ
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูสังข์ลงกิจกรรจิตศึกษา ( นาฬิกาแห่งความสุข) โดยให้พี่ๆแต่ละคนบอกเวลาที่ตัวเองชอบและบอกเหตุผลที่ชอบด้วยค่ะ
-          ลงสังเกตครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6  และไดค่อยช่วยพี่เนยและพี่วิวในการทำใบงานภาษาอังกฤษซึ่งทำมาให้ต่างหาก ช่วยกระตุ้นให้พี่ๆได้ทำงานและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ
-          ลงสังเกตครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5  เรื่องเกี่ยวกับ Bank ( ธนาคาร) วันนี้คุณครูสังข์ได้ทบทวนคำศัพท์และประโยคง่ายๆเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคาร
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          ช่วงบ่ายสังเกตครูสังข์ลงกิจกรรม Body scan ร่มกับพี่ๆ ป.6
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษน้องอนุบาล 2 เรื่อง colors and toys
วันศุกร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จ ได้ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป            .6
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4  เรื่อง How to make thaifood
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษน้องอนุบาล 1วันนี้ได้พาน้องอนุบาล 1 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ โดยพาน้องร้องเพลงและเต้นท่าทางประกอบ ( banana in the word)
-          สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เรื่อง Present perfect tense .ให้พี่สรุปความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          ช่วงบ่าย ลาไปทำธุระส่วนตัวค่ะ (เซ็น กยศ)

Lesson plan Topic;  food week 6 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับผักชนิดต่างๆและชื่ออาหาร สามารถอธิบายขั้นตอนง่ายๆการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Fried rice ,vegatables soup,fried morning –glory,spicy seafood,grass noodle
คำถาม
What color do you see?
What can you see?
How are you felling today?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I ‘m fine…?) 
 - ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหารไทยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากที่จะเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
-ครูเปิดคลิปให้นักเรียนดูเกี่ยวกับอาหารไทยที่ทั่วโลกนิยมกินทั่วโลก
เชื่อม
  - ครูใช้คำถาม What can you see?
  - นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
   - ครูจะมีบัตรคำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารไทย 5-10คำ จากนั้นให้นักเรียนออกเสียงตามครูก่อน รอบที่สองให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น ช่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนหมายเลข  1-4 เขียนกำกับมุมแต่ละช่อง
ใช้
-                   ให้นักเรียนเลือกเมนูอาหารที่นักเรียนชอบทานมาคนละ4อย่างโดยวาดภาพจานอาหารและเขียนคำศัพท์ใต้ภาพ
-                   แต่ละคนนำเสนองานของตัวเองในวงกลม
ชิ้นงาน
วาดภาพและเขียนคำศัพท์ 
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ผัก
ฟังและวาดภาพและเขียนคำศัพท์ใต้ภาพ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์ได้เกี่ยวกับผักชนิดต่างๆและชื่ออาหาร
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลาweek
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Cut ,chop, peel,stir,mix,slice
คำถาม
What is it/this/that
What food do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cardsและซองบัตรคำศัพท์
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับผักและคำศัพท์ง่ายๆในขั้นตอนการทำอาหาร
 เชื่อม
หัวข้อมาให้นักเรียนทำอาหาร How to make Thai food (แบ่งเป็น5กลุ่ม) 
นักเรียนเรียนรู้การใช้คำศัพท์ง่ายๆในการทำอาหาร
Ex.  Cut ,chop, peel,stir,mix,slice
.- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ4คนโดยครูจะแจกกระดาษ บรู๊ฟให้กลุ่มละ1แผ่น

ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอาหารมาคนละ1เมนูจากนั้นให้เขียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารมีอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นสองช่องกระดาษ ช่องแรกจะเขียนหัวข้อ Ingredient และสองที่สองจะใช้หัวข้อ Equepment
*ถ้าเวลาไม่พออาจจะได้นำเสนอในวันต่อไป*
ชิ้นงาน
ออกแบบแผนที่ที่อยู่รอบบ้านตัวเราโดยใช้คำศัพท์ ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับชื่ออาหารที่แต่ละกลุ่มเลือกเช่น
Fried rice ,vegatables soup,fried morning –glory,spicy seafood,grass noodle
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ง่ายๆในขั้นตอนการทำอาหาร
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียง
สามารถเขียนคำศัพท์
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลาWeek
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
-spicy pork
- papaya salad
-spicy grass noodle
-Tom yum Kung
คำถาม

What sound is it?
Can/could you say…?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?) 
ครูต่อ iPadกับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://youtu.be/ADbpTpH4U7s (เกี่ยวกับ How to make Thai food)
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาคำศัพท์เกี่ยวกับพืชผักละอาหารเชื่อมโยงกันอย่างไรและอื่นๆ
ครูจะใช้คำถามกระตุ้น
 How does it taste? ,What does it taste like?
ใช้
-นักเรียนวางแผนทำเมนูอาหารที่ตัวเองชื่นชอบมีวัสดุและอุปกรณ์  พร้อมเขียนคำศัพท์กำกับ
ชิ้นงาน
วางแผนการทำอาหารที่ตัวเองชอบ
ภาระงาน
ฟังและตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆและออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมต่อคำศัพท์ผักไปยังการทำอาหารได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้
สามารถเขียนคำศัพท์
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


week
Day
Input
Process
Output
Outcome
6
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
Fried rice ,vegatables soup,fried morning –glory,spicy seafood,grass noodle
คำถาม                 
What do you see in VDO?เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียงvocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?) 
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://youtu.be/ADbpTpH4U7s(เกี่ยวกับHow to make Thaifood)
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้
ฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหาร
นักเรียนจับกลุ่มละ 4คนในการทำงานออกแบบการทำอาหารโดยเขียนวัสดุที่ต้องใช้ในการทำอาหารโดยใช้หัวข้อ How to make……..
แต่ละกลุ่มนำเสนองาน
ชิ้นงาน
- How to make Thaifood(four chart)
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
-ออกแบบการทำอาหาร
ความรู้
นักเรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์จาการประกอบอาหารได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์สถานที่
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด


 Lesson plan Topic; color and toys Week 6  ระหว่างวันที่  30พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆและของเล่นอยู่รอบๆตัวในชีวิตประจำวัน
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
bear, robot, train,block,doll,lego ,balloon, car 
คำถาม
What can you see?
What color do you see?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://youtu.be/OuYlh9bPSzg ( เกี่ยวกับToys) ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ รอบที่ ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพร้อมกัน ครูลดเสียงลำโพงให้เบาลง ให้ได้ยินเสียงนักเรียนฝึกอ่านออกเสียง และทบทวนเสียง
เชื่อม
ครูจะมีกล่องปริศนาโดยกล่องนั้นจะมีของเล่นหลายๆชิ้นให้นักเรียนแต่ละคนได้สัมผัสและทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่อง โดยครูจะใช้คำถาม What is this ?
This is a……..?
นักเรียนร่วมเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีและชื่อของเล่นโดยการฝึกออกเสียง   รอบแรกครูจะพาอ่านออกเสียงให้นักเรียนอ่านตาม รอบที่สองให้นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกัน
-ครูจะให้นักเรียนจับคู่กันในการทำงาน
ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนที่จับคู่กัน
ใช้
-นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ตามคำบอกเป็นคู่ โดยให้นักเรียนฟังออกเสียงของคำศัพท์ จากนั้นนักเรียนจะช่วยกันคิดว่าพยัญชนะต้นของคำศัพท์ว่าเป็นตัวอะไร… จากนั้นให้นักเรียนเขียนลงกระดาษ
(ครูเปิดคลิปเสียงจากทีละคำจาก iPad )
ครูเฉลยคำศัพท์โดยเปิดจาก iPad และฝึกอ่านพร้อมกัน
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ ตามคำบอกเป็นคู่
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
- ฟังและความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำเกี่ยวกับชื่อของเล่นและสีต่างๆ
ศัพท์เกี่ยวกับสีและชื่อของเล่นที่อยู่รอบๆตัวได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียง เสียง
สามารถเขียนคำศัพท์ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้iPad  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา


Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
bear, robot, train,block,doll,lego ,balloon,car   blue , sky blue, pink,orange,purple,brown,red,yellow,green,black,wh
คำถาม
How do you fell today?
What can you see?
What color do you see?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง vocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟังโดยนิทานจะเชื่อมโยงคำศัพท์เกี่ยวกับสีและของเล่นที่ได้เรียนรู้มา ( นิทานที่แต่งขึ้นเองก็ได้หรือจากหนังสือนิทาน)
ครูจะเล่าเรื่องราวไปด้วยพร้อมทั้งถามทบทวนคำศัพท์ไปด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักเรียนอีกครั้ง
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมส์ Hang man
ครูสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมส์
-นักเรียนแต่ละคนทบทวนอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสีและชื่อของเล่นไปพร้อมๆกัน (หลังจากที่เล่นกมเสร็จ)
ครูมีบัตรคำเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านหน้าจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับของเล่น ส่วนด้านหลังของคำศัพท์เกี่ยวสี ให้นักเรียนฝึกอ่านทบทวนคำศัพท์และฝึกอ่านแบบ Phonics ตัวพยัญชนะต้นในแต่ละคำ
ใช้
ครูจะแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์และสีให้สอดล้องกับชื่อของเล่นมาคนละ 1คำ
นักเรียนออกแบบบัตรคำศัพท์ตามความชอบของตัวเอง จากนั้นนักเรียนแต่ละคนอ่านออกเสียงให้ครูฟังอีกรอบ
(หรือให้ผู้ปกครองฟังเป็นการบ้าน)
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ และอ่านเขียนคำศัพท์ ลงในสมุด  และฝึกออกเสียงให้ครูฟัง 
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ฟังและความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ออกเสียง เกี่ยวกับสีต่างๆและชื่อของเล่นได้ถูกต้อง
นักเรียนสามารถออกแบบบัตรคำศัพท์ได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์สีต่างๆ
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ iPad  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา

ภาพชิ้นงาน       นนนนLesson plan Topic;Vegetable week6 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด  ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Corn, lime,
mushroom ,yard long bean
คำถาม
What is it/this/that
What vegetable do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cardsและซองบัตรคำศัพท์
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก you tube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ครูเปิดนิทานให้นักเรียนดูเรื่อง หนูนิดไม่ชอบกินผัก ครูต่อ I Pad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube 
 เชื่อม
ครูจะใช้คำถามกระตุ้น  What vegetable do you like?
นักเรียร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับ ผัก โดยครูจะมีบัตรคำศัพท์จากนั้นจะโชว์บัตรคำให้นักเรียนโดยครูจะให้อ่านออกเสียงตามก่อน 1รอบ
รอบที่ ครูและนักเรียนจะอ่านออกเสียงไปพร้อมกัน
ใช้

ชิ้นงาน 
-
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักที่ต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน คำศัพท์เกี่ยวกับผักที่อยู่รอบๆตัวเองได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics about vocabulary vegetables  
สามารถเขียนคำศัพท์
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน       

1 ความคิดเห็น:

 1. ลงสอนและสังเกตการณ์สอนระหว่างวันที่ 30 -4 ธันวาคม 2558
  วันจันทร์
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จไปชมการแสดงกับพี่ๆ ป.6 ของคุณครูอนุบาลที่ตึกอนุบาลค่ะ
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร โดยเรียนหัวข้อ How to make Thai food
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6
  - วันนี้ในคาบที่ 3 ได้ดูและสังเกตพี่ๆ ป.6 ร่วมกันร้องเพลง คอรัส ซึ่งเป็นเพลงที่พี่ๆ ป.6 ได้เลือกเพลง รักไปจนนิรันดร์ เป็นเพลงของห้อง
  - พักเที่ยง , เวรตรวจถาด, แปรงฟัน
  - Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ช่วงบ่ายวันนี้พี่ๆ ป.6 ได้หาข้อมูลที่ครูฟ้าได้ให้หัวข้อดังต่อไปนี้
  - ศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไร?
  - ทำไมไม่มีศาสนาเดียว?
  - แต่ละศาสนาเป็นอย่างไร? ที่มา………….. ความเชื่อต่างๆและข้อปฎิบัติและข้อห้าม
  - โดยหาข้อมูลเสร็จก็จะได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน

  วันอังคาร
  ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษา
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆป.4ได้เรียนเรื่อง How to make Thai food
  - สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6
  - สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 เรื่อง Bank ซึ่งครูสังข์ได้สอนคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคาร
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - ลงกิจกรรม Body Scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 2
  - วันนี้พี่ทุกชั้นได้ประชุมและสร้างข้อตกลงในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์พี่น้องของกลุ่มศานติ
  วันพุธ
  ช่วงเช้าได้แสดงละครหลังจากนักเรียนเข้าแถวเสร็จ แสดงละครเรื่องพระคุณของพ่อแม่ซึ่งใกล้จะถึงวันสำคัญของชาวไทยคือวันพ่อซึ่งแสดงสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่พ่อแม่มีให้กับลูกในแต่ละแง่มุม
  -คาบแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 ในหัวข้อ How to make curry ( แกงเขียวหวาน)
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เรื่อง present perfect tense
  - สังเกตครูฟ้าลงสอนวิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ o-net
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ช่วงบ่ายพี่ๆ ป.6 ได้เคลียงานของตัวเองในเรื่องของงาน “ อิสระค้นคว้า”
  - ชุมนุมอาหาร วันนี้พีๆและคุณครูที่ปรึกษาในชุมนุมได้มาแชร์และสะท้อนปัญหาและสิ่งที่สำเร็จในชุมนุมจากนั้นก็ได้วางแผนการทำเมนูในสัปดาห์หน้าค่ะ
  วันพฤหัสบดี
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูสังข์ลงกิจกรรจิตศึกษา ( นาฬิกาแห่งความสุข) โดยให้พี่ๆแต่ละคนบอกเวลาที่ตัวเองชอบและบอกเหตุผลที่ชอบด้วยค่ะ
  - ลงสังเกตครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 และไดค่อยช่วยพี่เนยและพี่วิวในการทำใบงานภาษาอังกฤษซึ่งทำมาให้ต่างหาก ช่วยกระตุ้นให้พี่ๆได้ทำงานและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ
  - ลงสังเกตครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 เรื่องเกี่ยวกับ Bank ( ธนาคาร) วันนี้คุณครูสังข์ได้ทบทวนคำศัพท์และประโยคง่ายๆเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคาร
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - ช่วงบ่ายสังเกตครูสังข์ลงกิจกรรม Body scan ร่มกับพี่ๆ ป.6
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษน้องอนุบาล 2 เรื่อง colors and toys
  วันศุกร์
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จ ได้ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป .6
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 เรื่อง How to make thaifood
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษน้องอนุบาล 1วันนี้ได้พาน้องอนุบาล 1 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ โดยพาน้องร้องเพลงและเต้นท่าทางประกอบ ( banana in the word)
  - สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เรื่อง Present perfect tense .ให้พี่สรุปความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - ช่วงบ่าย ลาไปทำธุระส่วนตัวค่ะ (เซ็น กยศ)

  ตอบลบ