Week2

Lesson plan Topic; Vehicles  Primary 4  Week 2  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถสนทนาและตอบคำถามง่ายๆ ในการเดินทาง รวมทั้งเข้าใจสัญลักษณ์ในการจราจรและฟังเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับการเดินทาง เพื่อเติมคำและวาดภาพประกอบได้

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Traffic signs  words:   red , green, yellow, Stop, go , wait
คำถาม
What does red /green/yellow mean?
What color we have to stop/ go/wait?   
- How did you come to school?
เครื่องมือคิด
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์ จากสื่อ Traffic signs
- เพลงจาก   youtube
www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ชง
-  ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Olq6sBeMc0M
(ครูสามารถเลือกคลิปเพลงได้)
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น What does red /green/yellow mean? What color we have to stop /wait/ go?
How did you come to school? (ทบทวนจากสัปดาห์ที่แล้ว)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกัน ตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูและเพลงที่ฟัง เช่น I see/saw a traffic light.. I see/saw a car.
 I can to school by van/bike, motorcycle etc
 - ครูเปิดเสียงและภาพ Traffic signs ,warning, information จาก iPad ให้นักเรียนฟังและฝึกออกเสียงตามจากที่ได้ฟัง (ครูเชื่อมต่อกับ TV)
ครูจับคู่ให้นักเรียนใช้  iPad  ฝึกฟัง เสียงและภาพ  Traffic signs ,warning, information จาก iPad คู่ละ นาที ใช้หูฟัง
ใช้
นักเรียนวาดภาพและเขียนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  Traffic signs  words   คนละ 5 คำ ลงในสมุด
 - นักเรียนแต่ละคนเวียนอ่านนำเสนอคำศัพท์ของตนเองให้เพื่อนฟัง
ชิ้นงาน 
วาดและเขียนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Traffic signs  words
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
นักเรียนสามารถสนทนาและตอบคำถามง่ายๆ ในการเดินทาง รวมทั้งเข้าใจสัญลักษณ์ในการจราจรสื่อเป็นภาพและเขียนคำประกอบได้
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้ประโยคสั้นๆได้
อ่านและออกเสียงคำศัพท์ Traffic signs  จากการฟังเสียง iPadได้
- เขียนและวาดภาพคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  Traffic signs  words  ในสมุดได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น
- ตั้งใจฟัง มีสมาธิ จดจ่อในการร่วมกิจกรรม
ทำงานสำเร็จ  ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย


Lesson plan Topic; fruit and vegetables Week2ระหว่างวันที่2-6ธันวาคม2558
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน และคำศัพท์เกี่ยวกับพืชผักและผลไม้เช่น carrot, corn, basil, bean ,apple.kiwi,orange,bananaได้
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonics : A-Z ,
Vocabulary: grapes  chili onionbasil, bean
คำถาม
Whatsound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
What color do you see?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics song https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs ให้นักเรียนดูและฟัง 2 รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
- ครูกระตุ้นคำถาม What fruit do you see?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากคำศัพท์ที่เห็นจากดูคลิป  Phonics song 
- ครูพานักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์จาก I pad ตามคำต่อไปนี้Carrot,tomato,Potato,  corn ,basil ,
นักเรียนฝึกออกเสียง Phonics ตามบัตรคำที่ครูยกให้ดูนำไปติดบนกระดาน
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น 4 ช่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนหมายเลข  1-4 เขียนกำกับมุมแต่ละช่องโดยครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใช้คำสั่ง Please write ………. Each corium..
- ครูเปิดคลิปเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเสียงโดยไม่ให้เห็นภาพ เมื่อนักเรียนได้ยินให้วาดภาพสื่อทีละศัพท์ เช่น,Carrot,tomato,Potato,  corn  ,basil
- ครูและนักเรียนเฉลยรูปภาพพ้อมโดยครูใช้ I pad ต่อกับทีวี ให้นักเรียนทบทนเสียงคำศัพท์อีกครั้ง
ใช้
นักเรียนระบายสีคำศัพท์ทั้ง 4คำให้สวยงามและเขียนคำศัพท์ใต้ภาพ พร้อมนำเสนออ่านออกเสียงกับคุณครูและเพื่อนๆ
ชิ้นงาน
วาดภาพและเขียนคำศัพท์ Phonic คนละ 4คำและออกเสียง Phonics
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ผัก
- ฟังและวาดภาพคำศัพท์ผักที่ได้ยิน
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและวาดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับผักได้คนละ 4คำ
 ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics เสียงA-Zได้และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับผักและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
tomato, ,corn,potato,basil,mint ,ghost ,pumpkin ,candy
คำถาม
what do you see?
What is it/this/that
What fruit do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cardsและซองบัตรคำศัพท์
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4  ( คลิปเกี่ยวกับผลไม้)
เชื่อม
- ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันฮาลาวีนให้นักเรียนฟัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้น “What is it/this/that” what do you see?
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกันออกเสียงคำศัพท์จากเรื่องเล่า
ใช้
นักเรียนวาดภาพจากผลไม้แต่ละชนิดได้ไปหามาจากนั้นให้เขียนคำศัพท์ใต้ภาพ
ลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง(หรือให้ผู้ปกครองฟังเป็นการบ้าน)
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ และอ่านเขียนคำศัพท์ ลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้
- สังเกตการออกเสียงคำศัพท์
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้
ทักษะ
-สามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้
- สามารถเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
- นักเรียนตั้งใจและสนใจในการร่วมกิจกรรม

Lesson plan Topic; Vegetable week2 ระหว่างวันที่ พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด  ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
คำถาม
What is it/this/that
What vegetable do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cards
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  น และร้องเพลง “Hello  how are you ”  พร้อมกันและร้องเพลง papaya song
 เชื่อม
ครูแลนักเรียนร่วมทำกิจกรรม ร้องเพลงพร้อมท่าทางประกอบ 3 รอบ
“-โดยรอบแรกรอบแรกครูจะทำเป็นตัวอย่างก่อนให้นักเรียนออกเสียตาม
นักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกัน
- รอบที่ 2 ให้นักเรียนฝึกร้องออกเสียงไปพร้อมๆกันชิ้นงาน 
-
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ได้และฟังคำสั่งง่ายๆ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
กล้าแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น