Week7

สังเกตและลงสอนระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2558
วันอังคาร
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษา
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 ทบทวนทวนคำศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารและจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบบัตรคำศัพท์คนละ 1คำ ในสัปดาห์นี้ยังอยู่ในหัวข้อ How to make Thai food
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เรื่อง present perfect tense
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น อนุบาล 2 เรื่อง Food วันนี้พี่ๆ ได้เรียนรู้การทำอาหาร Papaya slad คำศัพท์ส่วนผสมต่างๆในการทำ และทบทวนการออกเสียงคำศัพท์
-          ประชุมชุมช่วงชั้นที่ 2กับครูต๋อย แจ้งวันเวลาของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 10
วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูสังข์ลงกิจกรรมจิตศึกษา
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร และได้เคลียงานค้างภาษาอังกฤษ
-          สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          ลงสังเกตครูฟ้าครูฟ้าลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ช่วงบ่ายได้ไปเรียนรู้กับผู้ปกครองอาสาชั้น ป.6ในการผสมปูนทำบล็อกปูนและพี่ๆ ผู้ชาย ป.6
วันศุกร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6  โดยครูฟิวจะเตรียมกระดาษที่เป็นรูปร่างต่างๆโดยแต่ละคนจะได้รูปร่างไม่เหมือนกันจากนั้นให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่อยู่ข้างหน้าว่าเป็นรูปร่างอะไร
จากนั้นให้นักเรียนต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ แล้วโชว์ให้เพื่อนๆดูต่อไปก็เล่าเรื่องราวต่อกันจนจบ
-          ลงสอนวิภาษาอังกฤษชั้น ป.4
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6
-          ลงสังเกตครูสังสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          ลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ช่วงบ่ายได้ไปเรียนรู้กับผู้ปกครองอาสาชั้น ป.6ในการผสมปูนทำบล็อกปูน
-          ประชุมภาษาอังกฤษเพื่อวางแผนกิจกรรมตารางและกิจกรรมที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 8ซึ่งจะมีชาวต่างชาติมาร่วมเรียนรู้ด้วยกับทุกช่วงชั้นค่ะLesson plan Topic; Phonics C A T D O G  Week7  ระหว่างวันที่7-11ธันวาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟังพูด อ่านและเขียน Phonics ; C A T D O G และจับคู่เสียง 2 - 3 พยางค์ CA, OT, ATTAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOGได้
week
Day
Input
Process
Output
Outcome
7
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Phonics : C A T D O G/
 c a t, d o g
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
- Round robin ออกเสียงPhonic
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
-iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics song https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูนำบัตรคำตัวอักษรขนาด ครึ่ง A4 แยกตัวอักษร (a-z cards)เลือกเฉพาะ ตัว
C A T D O G /c a t d o g มา ตัวอักษร
ครูกระตุ้นคำถาม What sound is it? Can/could you say ....?
นักเรียนฝึกออกเสียง Phonics ตามบัตรคำที่ครูยกให้ดูนำไปติดบนกระดาน
ครูแจกซองบัตรPhonic: C A T D O G /  c a t d o g คนละ ซอง ข้างในซองมีซองละ 12 ตัวอักษร ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กคละกัน
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูเปิดเสียง Phonic จากหนังสือ iBook หน้า 3-5 จาก iPad ทีละ เสียง ให้นักเรียนเลือกบัตรคำจากซองทั้งพิมพ์ใหญ่/เล็ก จากที่ได้ฟัง วางไว้ข้างหน้าตัวเอง เรียงกันจนครบทุกเสียง เสียง
นักเรียนเวียนกันออกเสียง Phonic จากบัตรคำศัพท์ที่วางไว้ทีละคน และตรวจเช็คร่วมกัน
ใช้
นักเรียนเลือกเขียนคำศัพท์ Phonic คนละ คำ ลงในสมุด
 เช่น C is for C A T,  D is for D O G วาดภาพ ระบายสีและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง(หรือให้ผู้ปกครองฟังเป็นการบ้าน)
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ Phonic คน ละ คำ และออกเสียงPhonics
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงPhonics
ฟังและเลือกตัวอักษรให้ตรงPhonics
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics เสียงเดียว C A T D O G ได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงPhonicsเสียง C A T D O G ได้
สามารถเขียนคำศัพท์ Phonic คนละ คำ ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
บันทึกหลังการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………………

week
Day
Input
Process
Output
Outcome
7
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Phonics : two letter sounds
CA, OT, AT
(DA TA CO DO TO)
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cards และซองบัตรคำศัพท์
-iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGCให้นักเรียนดูและฟัง รอบ รอบที่ ให้นักเรียนฝึกร้องพร้อมกัน ครูลดเสียงลำโพงให้เบาลง ให้ได้ยินเสียงนักเรียนฝึกร้อง และทบทวนเสียงC A T D O G / c a t d o g
เชื่อม
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิด วีดีโอ CA, DA, OT, AT ให้นักเรียนดู และฝึกออกเสียงตาม
ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงในการใช้ iPad ร่วมกัน (นักเรียนใช้เป็นคู่ประมาณ 5-10 นาที) ครูและแนะนำการฝึก Phonics : two letter sounds CA,  DA ,OT, AT  จาก piano iPad(นักเรียนใช้เป็นคู่ประมาณ 5-10 นาที) เก็บ iPad คืนคุณครู หรือเลือกใช้ App. Piano
นักเรียนนั่งเป็นวงกลมครูแจกซองบัตร Phonic: C A T D O G /  c a t d o g คนละ ซอง ข้างในซองมีซองละ 12 ตัวอักษร ทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กคละกัน
ครูเปิดเสียง Phonics : two letter sounds CA, DA , OT, AT  จาก piano iPad ให้นักเรียนฟังและนำตัวอักษรจากซองมาต่อกันและเวียนกันฝึกออกเสียงทีละคน หนังสือ iBook หน้า 8-9
ใช้
นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ Phonic CA, OT, AT และเขียนคำใหม่เพิ่มเช่น DA TA CO DO TO ลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง (หรือให้ผู้ปกครองฟังเป็นการบ้าน)
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ Phonic    CA, OT, ATและเขียนคำใหม่เพิ่มเช่น   DA TA CO DO TOลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonicstwo letter sounds
ฟังและเลือกตัวอักษรให้ตรง Phonics
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics เสียงพยางค์ CA, OT, ATได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics เสียงเสียงพยางค์ CA, OT, ATได้
สามารถเขียน Phonic two letter sounds
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

บันทึกหลังการเรียนรู้………………………………………………………………………………………………………………
week
Day
Input
Process
Output
Outcome
7
Day3
เนื้อหา/โจทย์
Phonics: three letter sounds – make three letter words TAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOG .
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ รอบที่ ให้นักเรียนฝึกร้องพร้อมกัน   ครูลดเสียงลำโพงให้เบาลง ให้ได้ยินเสียงนักเรียนฝึกร้อง และทบทวนเสียง two letter sounds CA, OT, AT  จาก piano  iPad
เชื่อม
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดiBook Listen to examples of 3 letter sounds from ibook and guess the letters. หน้า 15
ครูให้นักเรียนฝึกออกพร้อมกันและออกเสียงทีละคน ตามคำศัพท์ในหนังสือ iBook หน้า 11-12
ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงในการใช้ iPad ร่วมกัน ครูแนะนำการฝึก  Phonics : three letter sounds นักเรียนใช้เป็นคู่ประมาณ 5-10 นาที ทบทวน(หนังสือ iBook หน้า 11-12)
ใช้
-นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ Phonic : three letter sounds ตามคำบอกเป็นคู่
(ครูเปิดคลิปเสียงจาก iPad)
ครูเฉลยคำศัพท์โดยเปิดจาก iPad และฝึกอ่านพร้อมกัน
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ Phonic   : three letter soundsตามคำบอกเป็นคู่
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonicsthree letter sounds
ฟังและเลือกตัวอักษรให้ตรง Phonics
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics เสียง พยางค์TAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOG .ได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics เสียงเสียง3พยางค์ได้
สามารถเขียน Phonic three letter sounds
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้iPadและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

week
Day
Input
Process
Output
Outcome
7
Day4
เนื้อหา/โจทย์
Phonics: three letter sounds – make three letter words TAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOG .
คำถาม
How to say /pronouns ..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ix0gbabEKcI
ให้นักเรียนดูและตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
เชื่อม
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดiBook Listen to examples of 3 letter sounds from book and guess the letters.
ครูให้นักเรียนฝึกออกพร้อมกันและออกเสียงทีละคน ตามคำศัพท์ในหนังสือiBook TAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOG.
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แต่ละคู่หันหน้าเข้าหากัน ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการใช้  iPad ร่วมกัน
- ครูและแนะนำการฝึก  Phonics : three letter sounds จาก ibook หน้า 13-14
 นักเรียนใช้เป็นคู่ประมาณ 5-10 นาที) เก็บ iPad คืนคุณครู
ใช้
- นักเรียนฝึกผสมเสียง Phonic : three letter sounds ตามตัวอักษร หน้า 13-14
(ครูเปิดคลิปเสียงจาก iPad) และเขียนลงในสมุด
ครูเฉลยคำศัพท์โดยเปิดจาก iPad และฝึกอ่านพร้อมกัน
ชิ้นงาน
ผสมคำศัพท์ Phonic   : three letter sounds
 ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียง Phonics three letter sounds
ฟังและเลือกตัวอักษรให้ตรง Phonics
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics เสียง พยางค์ TAG, GOT, ATA, OTO, CAT, DOG ได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics เสียงเสียง พยางค์ได้
สามารถเขียน Phonic three letter sounds
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้iPadและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น