Assesment

แนวทางประเมินผลการเรียน
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
1. วัตถุประสงค์
            เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง
2. รูปแบบการประเมิน
1.      ประเมินตามสภาพจริง Attentive Assessment จากการสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจเช็ครายการ (Check  List)  การลงมือปฏิบัติ  กระบวนการทำงาน  รายงาน  การนำเสนอ  Portfolio  ใบงาน  สมุดงาน โดยใช้เกณฑ์ Rubric
2.      ประเมินอย่างต่อเนื่อง Ongoing Assessment
3. เวลาเรียน
            1  ปีการศึกษา  แบ่งเป็น  4  Quarter  แต่ละ  Quarter  ใช้เวลาเรียนประมาณ  10  สัปดาห์  รวมทั้งสิ้น  40  สัปดาห์
4. กรอบการประเมินแต่ละ Quarter
สิ่งที่จะประเมิน  ประกอบด้วย
1.      ด้านความรู้  ได้แก่ เนื้อหาและหลักภาษา
2.      ด้านทักษะ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด การทำงาน
3.      ด้านคุณลักษณะ  ได้แก่  สนใจ กระตือรือร้น มั่นใจในการใช้ภาษา มีความรับผิดชอบ
5. สัดส่วนคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการเรียน
   ด้านความรู้(40)      :         ด้านทักษะ(40)      :    ด้านคุณลักษณะ(20) รวม 100 คะแนน
6. ระดับผลการเรียน (เกรด)
                     ระดับคะแนน                                       เกรด
                        80   ขึ้นไป                                        4
                        75 – 79                                           3.5
                        70 – 75                                            3
                        69 – 65                                            2.5
                        60 – 64                                            2
                        55 – 60                                            1.5
                        50 – 54                                             1
                        ต่ำกว่า  50                                         0 ( ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด )
 แนวทางการประเมินใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
การประเมินใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากชิ้นงาน/ใบงาน  การนำไปใช้  การสื่อสาร การนำเสนอ การแสดงละคร  และการประเมินความพยายาม เป็นต้นดังรายละเอียดต่อไปนี้
การประเมินใช้เกณฑ์ Rubric ดังนี้

1.ด้านความรู้ 40 คะแนน/ปีการศึกษา
                                                  เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนด้านความรู้ปีการศึกษา 2558
                                                                คะแนนด้านความรู้ Quarter ละ 10 คะแนน
ความรู้
เกณฑ์และระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
เนื้อหา
ไม่สามารถอธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้
ตอบคำถามได้น้อย   และสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไม่ได้
ตอบคำถามและสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนได้บ้าง
ตอบคำถามสรุปใจความสำคัญได้ส่วนมาก แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหา
ตอบคำถาม สรุปใจความสำคัญได้มากและครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
หลักภาษา
ไม่สามารถอธิบายหรือใช้ภาษาและโครงสร้างต่างๆในหลักไวยากรณ์ (Grammar)
อธิบายภาษาโครงสร้างต่างๆทางภาษา(Grammar)ได้น้อย และไม่สามารถใช้หลักไวยากรณ์ได้
อธิบายหรือใช้ภาษาและโครงสร้างต่างๆทางภาษา(Grammar)ได้บ้าง
อธิบายหรือใช้ภาษาและโครงสร้างต่างๆทางภาษา(Grammar)ได้ส่วนมาก
อธิบายหรือใช้โครงสร้างภาษาต่างๆได้ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักภาษา(Grammar)


2. ด้านทักษะต่างๆ 40 คะแนน/ปีการศึกษา
                                                       เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนด้านคุณลักษณะปีการศึกษา 2558
                                                                 คะแนนด้านคุณลักษณะ Quarter ละ 10 คะแนน
ทักษะ
เกณฑ์และระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
การฟัง
ไม่แสดงพฤติกรรมในการฟังไม่มุ่งมั่นและไม่สนใจการฟัง
ฟังแล้วตอบคำถามได้น้อย
และสรุปใจความสำคัญไม่ได้
ฟังแล้วตอบคำถามสรุปใจความสำคัญได้บางคำถาม
ฟังแล้วตอบคำถามสรุปใจความสำคัญได้ส่วนมาก แต่ไม่ครอบคลุม
ฟังแล้วตอบคำถามหรือสรุปใจความสำคัญได้มากและครอบคลุมเนื้อหา
การพูด
ไม่แสดงพฤติกรรมในการพูดไม่มุ่งมั่นและไม่สนใจการพูด
พูดคำศัพท์และประโยคง่าย ๆ ได้ ใช้ภาษายังไม่เหมาะสมแต่มีความพยายาม
พูดคำศัพท์ประโยคคำถาม/คำตอบ นำเสนอชิ้นงานได้ และมีความมั่นใจ
พูดคำศัพท์ประโยคคำถาม/คำตอบ นำเสนอชิ้นงาน มีความมั่นใจในการพูดดี
พูดคำศัพท์ประโยคคำถาม/คำตอบ นำเสนอชิ้นงานชัดเจนดีมาก และมีความมั่นใจในการพูด
การอ่าน
ไม่แสดงพฤติกรรมในการอ่าน ไม่มุ่งมั่นและไม่สนใจการอ่าน
อ่านคำศัพท์ ประโยค เรื่องราวง่ายๆ ได้แต่ยังไม่มั่นใจและไม่ถูกหลักภาษา
อ่านคำศัพท์ประโยคเรื่องราว จับใจความสำคัญได้แต่ยังไม่ตรงประเด็น และยังไม่มีความมั่นใจ
อ่านคำศัพท์ประโยคเรื่องราว จับใจความสำคัญได้ดีและมีความมั่นใจ
อ่านคำศัพท์ประโยคเรื่องราว ได้ชัดเจน ถูกต้องจับใจความสำคัญได้ดีมาก และมีความมั่นใจ
การเขียน
ไม่แสดงพฤติกรรมในการเขียนไม่มุ่งมั่นและไม่สนใจการเขียน
เขียนคำศัพท์ ประโยค ได้แต่ยังไม่มั่นใจและไม่ถูกหลักภาษา
เขียนคำศัพท์   ประโยคได้ถูกหลักภาษา ไม่มีความมั่นใจ
เขียนคำศัพท์ ประโยคได้ถูกหลักภาษา  มีความมั่นใจ
เขียนคำศัพท์ ประโยค เรื่องราวได้ถูกหลักภาษาดีมากและมีความมั่นใจ
การคิด
ไม่แสดงพฤติกรรมในการคิดไม่มุ่งมั่นและไม่สนใจการคิด
รู้จักการกำหนดปัญหา   และการตั้งคำถามในสิ่งที่สนใจและอยากรู้
มีการคิดคาดคะเนคำตอบ หรือมีวิสัยทัศน์ต่อสิ่งที่ทำ หรือสร้างภาพในใจก่อนการทำงาน
สามารถรวบรวมและจัดระบบข้อมูลวิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
สามารถถ่ายทอดความรู้เช่น นำเสนอ ละครหรือรูปแบบอื่นและนำความรู้ไปปรับใช้ เช่น แต่งนิทาน นำไปใช้ในชีวิตจริงและมีการเชื่อมโยงไปสู่สาระอื่นหรือองค์ความรู้อื่นๆ
3. ทักษะกระบวนการทำงาน
ไม่แสดงพฤติกรรมในกระบวนการทำงานไม่มุ่งมั่นและไม่สนใจการทำงาน
สนใจ กระตือรือร้นไนการทำงานแต่ไม่เสร็จตรงเวลา
รับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลา กระตือรือร้นในการทำงานเป็นกลุ่ม
มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เช่น PDCM  (Plan, Do, Check  ,Modify )สามารถทำงานกลุ่มหรือประสานงานกับผู้อื่นได้
มีองค์ประกอบครบถ้วน   สวยงาม ประณีตเนื้อหาตรงประเด็นชิ้นงานหรือผลงานสื่อออกมาถึงความคิดสร้างสรรค์
และทำงานหรือส่งตรงต่อเวลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น