week1

ลงสอนและสังเกตการณ์สอนระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2558
วันจันทร์ ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับ พี่ๆป .6 ได้สังเกตในการพูดคุยและวิถีของห้อง ป.6 และจำชื่อให้ได้ทุกคนค่ะ
-ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Vehicles ครูและนักเรียนร่วมกันออกเสียงคำศัพท์ จาก I pad โดยเรียนรู้จากโปรแกรมที่คุณสเวนสร้างขึ้นค่ะ นักเรียนให้ความสนใจและฝึกออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาได้
-ลงสังเกตครูสังข์ลงสินวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 เรื่อง Past simple tense นักเรียนชั้น ป.5 ตั้งใจเรียนได้ดีมาก และคิดว่า 80% ในห้องเข้าใจสิ่งที่ครูสังข์ได้สอนในวันนี้ค่ะ
- พักเที่ยง , เวรตรวจถาด
 ช่วงบ่าย สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรม Body scan
- สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาบูรณาการ โดยวันนี้ได้เรียนรุ้เรื่องวัฒนธรรมของหน้ากากไปพร้อมๆกันกับพี่ ป.6
- พิธีนม , ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
 - เลิกเรียน
วันอังคาร
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จ ได้สังเกตครูศักดิ์ลงกิจกรรมจิตศึกษา ร่วมกับ พี่ๆ ป.6
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 เรียนเรื่อง Vehicles
วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูศักดิ์ลงกิจกรรมจิตศึกษา (เป่าสี)
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4  วันนี้พี่ๆ ป.4 ทบทวนออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนทดสอบเขียนตามคำบอก
- ลงสังเกตครูสังข์วิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้สร้างข้อตกลงในการเรียนภาษาอังกฤษในชั่วโมงเพราะจะมีพี่ๆ บางคนเล่นกันในขณะที่ครูสอนทำให้เพื่อนเสียโอกาสในการเรียน
-พักเที่ยง , แปลงฟันร่วมกับพี่ ๆชั้น ป.6
- ช่วงบ่าย สังเกตครูสังข์ลงกิจกรรม Body scan
-วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้ค้นคว้าอิสระ จากนั้นเวลา 14.30 พี่ประถมช่วงชั้นที่ 2 ลงกิจกรรมชุมชุม โดยให้จับกลุ่ม 8-11 โดยให้แต่ละกลุ่มคละกันให้มีชั้น ป.4- .6 อยู่ด้วยกัน จากนั้นให้เลือกกิจกรรมที่อยากจะเรียนให้แต่ละกลุ่ปรึกษากัน จากนั้นให้เลือกครูที่ปรึกษาแต่ละชุมนุม แต่ดูเหมือนจะวุ่นว่ายและเกิดปัญหาเพราะวันนี้นักเรียนไม่มาโรงเรียนเยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
- เลิกเรียน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ
-หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ไปเดินสำรวจพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน ( สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน)  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
- คาบแรกในช่วงเช้าได้ไปสังเกตครูอุ้มและคุณแม่พี่ไอดินร่วมกันทำกิจกรรม เกี่ยวกับวันฮาลาวีน ร่วมกับ พี่ๆ ป.2
- ลงสังเกตครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.6 วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้ทบทวนสร้างข้อตกลงกันก่อนที่จะเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พี่ๆ ป.6ก็ทำตามข้อตกลงได้เป็นอย่างดีในชั่วโมงนี้ค่ะ
-ลงสังเกตครูสังข์วิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 วันนี้พี่ๆ ป.5 เรื่องประโยค simple sentence
- ได้ไปทำกิจกรรมทำความสะอาดสวนป่าสมุนไพรต่อจากช่วงเช้า
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับพี่อนุบาล 2 วันนี้มีครูอุ้มมาเล่าเรื่องของวันฮาลาวีนให้พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

- พิธีนม ป.6 ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ เลิกเรียนLesson plan Topic; Vehicles  Primary 4  Week 1  ระหว่างวันที่ 26 -30 ตุลาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Vehicle  words: airplan,car,ship,
van,bike,train,truk,boat ,motocycle etc.
คำถาม
What sound is it?
What did you see ?
Did you ever try a ………..?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์  What sound is it ?
กระดาษสำหรับทำบัตรภาพคำศัพท์ Vehicle  words
www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับยานพาหนะ https://www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น What did you see ? Did you ever…..?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกัน ตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูและเพลงที่ฟัง
 ครูเปิดคลิปเสียงและภาพ ( Vehicle ทายเสียง) What sound is it ? ให้นักเรียนทาย
ครูจับคู่ให้นักเรียนฝึกฟังและทายเสียง Vehicles จาก iPad (Did you ever try..?)  คู่ละ นาที เพื่อเลือกคำศัพท์ Vehicles ที่ชอบคนละ คำ
ใช้
นักเรียนเลือกคำศัพท์ Vehicles คนละ นำมาวาดภาพและฝึกอ่านออกเสียง
นักเรียนแต่ละคนเวียนนำเสนอบัตรภาพคำศัพท์ของตนเอง
ชิ้นงาน 
บัตรภาพคำศัพท์ Vehicle  words
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟัง เขียนและอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้คำศัพท์สั้นๆได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการฟังเสียงทายคำศัพท์จาก iPadได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ   ประณีต เรียบร้อย
บันทึกหลังการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………………..
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day2
เนื้อหา/โจทย์
Vehicle  words:  taxi,
Special Thai vehicle : Tricycle, Songthaew,Two wheel tractor,
Tuk tuk etc.
คำถาม
Did you ever  try ………..?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  บัตรคำศัพท์
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์
บัตรภาพคำศัพท์ Vehicle  words
คำศัพท์ Transport Crossword 1และTransport Word Search2
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูทบทวนเล่นเกมทายเสียง Vehicles: What sound is it?  จาก iPad(ใช้เชื่อมต่อกับ Smart TV) เพื่อทบทวนคำศัพท์จากชั่วโมงที่ผ่านมา
เชื่อม
ครูนำบัตรภาพที่นักเรียนทำจากชั่วโมงที่ผ่านมาและครูทำเพิ่มเติม ครูนำฝึกอ่านออกสียงร่วมกัน และฝึกตอบคำถาม  Did you ever try..?
 - ครูเปิดภาพ Did you ever try …..? และ Special Thai vehicle จาก iPad  ให้นักเรียนดู  (ใช้เชื่อมต่อกับ TV)
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาตอบคำถามจากภาพที่เห็น
ใช้
นักเรียนทำใบงานค้นหาคำศัพท์ Transport Crossword 1และTransport Word Search2 (ไม่เสร็จในชั่วโมงสามารถทำเป็นการบ้านได้)
ชิ้นงาน 
Transport Crossword 1และTransport Word Search2
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังและตอบคำถามง่ายๆ ใกล้ตัวเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันและค้นหาคำศัพท์ได้
ทักษะ
สามารถค้นหา Transport Crossword 1และTransport Word Search2 ได้
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการฟังเสียงทายคำศัพท์และตอบคำถามจากiPadได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความมั่นใจในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
บันทึกหลังการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………..

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day3
เนื้อหา/โจทย์
Verbs: come and go
Present tense  : I come to school by…..
I  go to Buriram by …..
คำถาม
How do you come to school?
How do you go to Buriram?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
บัตรภาพคำศัพท์ Vehicle  words
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=HmFQ0p0hmTg https://www.youtube.com/watch?v=B-QOe9-mOZcเกี่ยวกับยานพาหนะให้นักเรียนดูและฝึกร้องตาม 
ครูกระตุ้นคำถาม  How do you come to school?
How do you go to Buriram?
เชื่อม
ครูนำบัตรภาพฝึกอ่าน bus  car, bike , van, bike,
truk,, motocycle วางไว้ตรงกลางห้อง
 - ให้นักเรียนฝึกตอบคำถาม I come to school by…..
I  go to Buriram by ….. เมื่อครูถาม จะเดินเข้าไปหยิบภาพ และตอบคำถาม เช่น I come to school by car.
ครูถามเวียนกันจนนักเรียนได้ตอบครบทุกคน
ใช้
นักเรียนฝึกแต่งประโยคคนละ ประโยคและวาดภาพประกอบ  I come to school by…..
I  go to Buriram by …..
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน 
แต่งประโยคและวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม การร้องเพลง
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังและตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางไปที่อื่นได้
ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการเดินทางได้
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย

บันทึกหลังการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………..
Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
1
Day4
เนื้อหา/โจทย์
On-In-By
คำถาม
How do you come to school?
เครื่องมือคิด
- Show and Share  ประโยคและภาพ
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิปเพลงจาก YouTube  
สื่อ ipad
-Worksheet : How do you come school 3
ครูกระตุ้นและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทาง คำถามและการเสริมแรงด้านบวก
ชง
ครูเปิดเพลง The wheel on the bus  www.youtube.com/watch?v=qHqgyY_5vWg
www.youtube.com/watch?v=gpskDtzfUEc
นักเรียนร้องตาม
เชื่อม
ครูเปิดภาพ vehicle จาก iPad  On-In-By ให้นักเรียนดู  (ใช้เชื่อมต่อกับ TV) ฟังและออกเสียงตาม แลกเปลี่ยนการใช้ On-In-By  จากสื่อ ipad
ครูแจกซองคำศัพท์ ให้นักเรียนคนละ ซอง ซึ่งสามารถต่อเป็นประโยคได้ ประโยค เช่น I go to school by car. I am on the school bus.
นักเรียนฝึกนำคำศัพท์มาเรียงประโยคและเสียบในแถบประโยคทีละคน
ใช้
-  นักเรียนทำ Worksheet : How do you come school 3
นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน 
แต่งประโยคและวาดภาพประกอบ
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม
- สังเกตความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
สามารถฟังและตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางไปที่อื่นได้
ทักษะ
สามารถแต่งประโยคง่าย ๆ เกี่ยวกับการใช้ On-In-By ได้
สามารถคิดแก้ปัญหาในการเลือกคำศัพท์เพื่อตอบคำถามใน Worksheet ได้
- สามารถพูดนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
 - ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ   ประณีต เรียบร้อย

บันทึกหลังการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………..

Lesson plan Topic; fruit and vegetables Week 1  ระหว่างวันที่ 26- 30 ตุลาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics ; A-Z และคำศัพท์เกี่ยวกับพืชผักเช่น potato ,tomato, lemon, carrot, corn, basil, bean pumpkin ได้
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonics : A-Z ,
Vocabulary tomato grapes  chili onion papaya pumpkin
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
What color do you see?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics song  https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม  What fruit do you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากคำศัพท์ที่เห็นจากดูคลิป  Phonics song 
ครูพานักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์จาก I pad ตามคำต่อไปนี้Carrot,tomato,Potato,  corn  ,basil ,
นักเรียนฝึกออกเสียง Phonics ตามบัตรคำที่ครูยกให้ดู นำไปติดบนกระดาน
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น ช่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนหมายเลข  1-4 เขียนกำกับมุมแต่ละช่อง โดยครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใช้คำสั่ง Please write ………. Each corlum..
ครูเปิดคลิปเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเสียงโดยไม่ให้เห็นภาพ เมื่อนักเรียนได้ยินให้วาดภาพสื่อทีละศัพท์ เช่น, Carrot, tomato, Potato,  corn  ,basil
ครูและนักเรียนเฉลยรูปภาพพ้อมโดยครูใช้ I pad ต่อกับทีวี ให้นักเรียนทบทนเสียงคำศัพท์อีกครั้ง
ใช้
นักเรียนระบายสีคำศัพท์ทั้ง 4คำให้สวยงามและเขียนคำศัพท์ใต้ภาพ พร้อมนำเสนออ่านออกเสียงกับคุณครูและเพื่อนๆ
ชิ้นงาน 
วาดภาพและเขียนคำศัพท์Phonic คนละ คำ และออกเสียง Phonics
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ผัก
ฟังและวาดภาพคำศัพท์ผักที่ได้ยิน
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและวาดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับผักได้คนละ 4คำ
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics เสียง A-Zได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับผักและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา


Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
tomato, ,corn,potato,basil,mint ,ghost ,pumpkin , candy
คำถาม
What is it/this/that
What vegetable do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cardsและซองบัตรคำศัพท์
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4   ( คลิปเกี่ยวกับวันฮาลาวีน)
เชื่อม
ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันฮาลาวีนให้นักเรียนฟัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้น “ What is it/this/that”
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ครูและนักเรียนร่วมกันออกเสียงคำศัพท์จากเรื่องเล่า
ใช้
นักเรียนวาดภาพจากผักแต่ละชนิดได้ไปหามาจากนั้นให้เขียนคำศัพท์ใต้ภาพ
  ลงในสมุด  และฝึกออกเสียงให้ครูฟัง  (หรือให้ผู้ปกครองฟังเป็นการบ้าน)
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ และอ่านเขียนคำศัพท์ใหม่เพิ่มเช่น ghost ,pumpkin   ลงในสมุด  และฝึกออกเสียงให้ครูฟัง  
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผัก
นำเสนอผักที่ได้ไปหามาจากนั้นพาเพื่อนออกเสียงไปพร้อมๆกัน( เป็นกลุ่ม)
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักที่อยู่บริเวณโรงเรียนได้คนละ2คำ
ทักษะ
-สามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักได้
สามารถเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักได้
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - นักเรียนสามารถนำเสนองาน Show and shear ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
นักเรียนตั้งใจและสนใจในการร่วมกิจกรรม
Lesson plan Topic; review week 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด  ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonic A-Z
Vocabulary
Hi, Hello, How are you? , I’m find , 
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I ‘m fine…?) 
และร้องเพลง “Hello  how are you ”  พร้อมกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Say  Hallo ซึ่งเป็นกิจกรรม สำหรับทบทวนความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยคทักทายง่ายๆ  กับเพื่อนๆและคุณครู
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง one little finger พร้อมทบทวนคำศัพท์
-โดยใช้คำถามกระตุ้น What is this?
ชิ้นงาน 
-
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด และร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทางได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม


                         * วันนี้ไปสัมนาที่มหาลัยค่ะก็เลยไม่ได้สอน*

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น