week8

             ลงสอนและสังเกตในสัปดาห์ที่ 8
วันจันทร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
-ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4( วันนี้พี่ๆ ป.4ได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารเช่น cut,stir,chuch,pound,mix,wash ,etc. โดยวันนี้มีครูจอร์นมาร่วมเรียนรู้กับพี่ๆ ป.4ด้วยค่ะ
-สังเกตครูจอร์นลงเรียนรู็ภาษาอังกฤษร่วมกับพี่ๆ ป.5 ได้เรียนรู้วิธีการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ Actionต่างๆในการสอนของครูจอร์นเด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์จากกิจกรรมอัตโมัติ เป็นเทคนิคที่ดีในการสอน
- พักเที่ยง, เเปรงฟัน
- ช่วบ่ายร่วมเรียนรู็เทคนิคการสอนจาก ครูจอร์น ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากมายเช่น เทคนิคการจำ เทคนิคการร้องเพลและมีท่าทางประกอบทำให้จำง่ายๆ
วันอังคาร
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลัจากเเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
-ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนรู้บทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารและคำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติของอาหาร การใช้คำถามและการตอบคำถาม
- ในคาบที่สองได้ไปช่วยครูฟ้าและพี่ๆ ป.6 ลงบล็อคสวนป่า
- ในคาบที่สามไดลสัเกตครูสัข์ลสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5
- พักเที่ย , แปรงฟัน
- สังเกตครูฟ้าลกิจกรรม Body scan
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น อนุบาล 2  วันนี้มีครูจอร์นลงเรียนรู้ร่วมกับพี่ๆอนุบาล 2  Phonics
วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ
หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
- วันนี้ได้อยู่ประจำห้อป .6 ทั้วันค่ะ เนื่องจากวันนี้ครูประจำชั้นขึ้นประชุมที่ห้องประชุมรวมทั้วัน ครูฟิวก็จะได้ดูแลและสังเกตพี่ๆ ป.6 ครูฟ้าได้รับมอบหมายงานค้นคว้าอิสระให้พี่ๆ ป.6 เคลียงานของตัวเองให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะ
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ
หลังจากเข้าแถวเสร็จได้พาคุณจอร์นร่วมเรียนรู้จิตศึกษากับพี่ๆ ป.4 แและต่อเนื่องร่วมเรียนรู้ออกเสีย Phonicและออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร
- พาครูจอร์นเรียนรู็จิตศึกษาร่วมกับพี่ๆอนุบาล 2
- เตรียมตัวแสดงละครเกี่ยวกับวันคริต์สมาส โดยมีพี่ๆป.2และ พี่ๆ ป.3ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานเด็กๆตื่นเต้นกับการแสดงและของขวัญมากค่ะ วันนี้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศเกี่ยวกับวันคริตสมาส
- พักเที่ยง, แปรงฟัน
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษน้องอนุบาล 2 เรื่อง Food ( spicy shrimp soup)
วันศุกร์
ช่วงเช้าเตรียมมตัวเเสดงละครเรื่องวันคริตสมาสให้น้องอนุบาล 1และ 2ให้นักเรียนได้ชมและได้เรียนรู็เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เด็กตื่นเต้นและตั้งใจฟังสิ่งที่ครูทุกคนได้นำเสนอค่ะ
- สังเกตครูฟ้าลงสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6เกี่ยกับคำควบกล้ำแท้ คำควบกล้ำไม่แท้ อักษรนำ สระลดรูป
- พักเที่ยง, แปรงฟัน
- ลงกิจกิจกรรม Body scan  ร่วมกับพี่ๆ ป.6
ช่วงบ่ายพาพี่ๆป.6 ทำหน้ากากที่ใต้ร่มไผ่ ได้สังเตเห็นพี่ๆแต่ละคนมีศิลปะในตัวเองในการวาดภาพระบายสี


Lesson plan Topic; Calendar week 8 ระหว่างวันที่14-18 ธันวาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ12เดือนใน 1ปีและได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันสำคัญต่างในแต่ละเดือน
week
Day
Input
Process
Output
Outcome
8
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
,January ,February, March April , May , June,July,  August,
September ,October
,November,December
คำถาม
What can you see?
How are you felling today?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I ‘m fine…?) 
ครูเปิดคลิปให้นักเรียนดูทบทวนการฝึกออกเสียง 12เดือนให้ถูกต้องเหมือนกับเจ้าของภาษา ให้ดู 2 รอบ รอบที่ 2ให้นักเรียนฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกัน
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้หลักการจำในการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ 12 เดือนได้ถูกต้อง
นักเรียนเรียนรู้ความหมายตัวย่อของ 12 เดือน
-ครูและนักเรียนร่วมกันออกเสียงคำศัพท์จากการเล่นเกมและจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมบางคำเช่นคำว่า Weekend,Holiday เพื่อทบทวนให้นักเรียนเข้าใจและอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนฝึกออกเสียง Phonics ตามบัตรคำที่ครูยกให้ดู
ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น12ช่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนหมายเลข 12 เขียนกำกับแต่ละช่อง
ใช้
: นักเรียนแต่ละคนเขียนตามคำบอกคำเต็มและคำย่อของแต่ละเดือนให้ถูกต้อง
-ครูและนักเรียนจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกัน
ชิ้นงาน
นักเรียนเขียนตามคำบอก
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ 12เดือน
ฟังการออกเสียงเขียนตามคำบอก
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน รู้ความหมายของคำศัพท์ได้เกี่ยวกับ12เดือน และตัวย่อของ 12เดือน
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


week
Day
Input
Process
Output
Outcome
8
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
January ,February, March April , May
, June ,July,  August, September ,October
, November, December
Weekend  Holiday.
คำถาม
What is it/this/that
What favorite months do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
บัตรคำศัพท์
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ฝึกออกเสียง คำศัพท์เดือนและวันสำคัญต่างในแต่ละเดือน
 เชื่อม
ครูเปิดคลิปให้นักเรียนดู เกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆในแต่ละเดือน
ครูใช้คำถามกระตุ้น What favorite months do you like?
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเลือกเดือนที่ตัวเองชอบและเทศกาลในเดือนที่นักเรียนเลือก โดยวาดภาพระบายสี และเขียนคำศัพท์กำกับใต้ภาพ
ชิ้นงาน

ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ12เดือน และเลือกเดือนที่ตัวเองชื่นชอบโดยมีเทศกาลในเดือนที่ตัวเองเลือกวาดภาพระบายสี
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงแต่ละเดือนและวันสำคัญแต่ละเดือนได้ หรือ special day  of month
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงทั้ง 12 เดือนและวันสำคัญต่างๆได้และรู้ความหมาย
สามารถเขียนคำศัพท์
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลาweek
Day
Input
Process
Output
Outcome
8
Day 3
เนื้อหา/โจทย์

คำถาม
Whatsound is it?
Can/could you say…?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ฝึกออกเสียง ครูต่อ iPadกับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://youtu.be/ADbpTpH4U7s (เกี่ยวกับปฎิทินรูปแบบต่างๆ)เพื่อสร้างแรงบันดาลให้ให้นักเรียน
ให้นักเรียนดูและตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเดือนต่างๆและเทศกาลต่างๆในแต่ละเดือน
ชิ้นงาน
     -
ภาระงาน
ฟังและตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเดือนต่างๆและเทศกาลต่างๆในแต่ละเดือน
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆและออกเสียง2-3 พยางค์ได้ถูกต้อง
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์เสียง2-3 พยางค์ได้
สามารถเขียนคำศัพท์three letter sounds
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม   ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้iPadและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลาweek
Day
Input
Process
Output
Outcome
8
Day 4
เนื้อหา/โจทย์

คำถาม
What do you see in VDO?เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียงvocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์ที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้โดยเล่มเกมส์ติดป้ายคำศัพท์
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://youtu.be/ADbpTpH4U7s(เกี่ยวกับปฎิทินรูปแบบต่างๆ)
ให้นักเรียนดูและตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ครูและนักเรียนทบทวนคำศัพท์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
-นักเรียนออกแบบปฎิทินในรูปแบบที่ตัวเองชอบ
นำเสนองานของตัวเองปฎิทิน
ชิ้นงาน
ปฎิทิน
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
-ออกแบบปฎิทินในรูปแบที่ตัวเองชอบ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ออกเสียงเกี่ยวกับเดือนต่างๆและเทศกาลที่จะเกิดขึ้นแต่ละเดือน
-ออกแบบปฎิทิน
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์สถานที่
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


                                            


Lesson plan Topic; Food Week 8  ระหว่างวันที่  14 -18 ธันวาคม 2558
                        เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารและส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหาร
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Vegetables salad  papaya salad, fry vegetables,
put, cut,stir,chop, mix
คำถาม
What can you see?
What is this?
What food do you like?
What do you have a breakfast ?
What do you have lunch
 What can you see in VDO?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปจาก YouTube https://youtu.be/QKYdayaaDgU( เพลงการทำสลัดผัก
 ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ รอบที่ 2
ครูจะใช้คำถามกระตุ้น What can you see? ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้มา
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปจาก YouTube  https://youtu.be/jwFjQhOG16Y ( วิธีการทำ papaya salad)
 ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ
ครูจะใช้คำถามกระตุ้น What is this ?  What can you see in VDO? ทบทวนการออกเสียงคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้มา
เชื่อม
ให้นักเรียนร่วมกันโหวตในห้องว่าอยากทำอาหารอะไรมากที่สุด โดยครูจะมีเมนูให้เลือกเพียง 3อย่าง เช่น papaya salad ,vegetables salad, fry vegetables
ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบอาหารที่จะทำพรุ่งนี้และแบ่งหน้าที่กันนำอุปกรณ์มาทำ
ใช้
-นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้วันนี้ จากนั้นอ่านออกเสียงให้ครูฟัง
 การบ้านให้นักเรียนนำผักมาที่จะทำอาหารพรุ่งนี้ *
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ตามคำบอกเป็นคู่
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียง
 - ฟังและความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและขั้นตอนการทำอาหารง่ายๆได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างมั่นใจ
สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม   ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ iPad  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลาDay
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Phonics: three letter sounds
 –how to make fruit salad
คำถาม
How do you fell today?
you can make do it?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง vocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูมีเรื่องเล่านิทานหนูนิดไม่ชอบกินผัก ทำให้เด็กเห็นคุณค่าและประโยชน์ของผักและอาหารที่เด็กควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 ครูจะเล่าไปด้วยแล้วก็ถามทบทวนคำศัพท์ไปด้วย
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกมส์กระซิบ
-นักเรียนแต่ละคนทบทวนอ่านออกเสียงคำศัพท์ชื่ออาหาร
-ครูจะสาธิตการทำเมนูอาหารให้นักเรียนดูและทบทวนคำศัพท์ไปด้วยขณะที่ทำอาหาร
-นักเรียนก็จะช่วยกันตอบคำถามร่วมกัน

 ใช้
ครูสร้างข้อตกลงในการจะทำกิจกรรมประกอบอาหาร How to make  Fry vegetables
ครูและนักเรียนร่วมกันทำอาหารที่ได้เตรียมอุปกรณ์มา ( Fry vegetables) ขณะที่ทำอาหารครูและนักเรียนก็จะทบทวนคำศัพท์ไปด้วย
ชิ้นงาน 
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ฟังและความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ออกเสียง เกี่ยวกับผัก,ชื่ออาหารและวิธีขั้นตอนการทำง่ายๆ  เช่นคำว่าput, cut,stir,chop , Mix
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์อาหาร
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น