Week4

ลงสอนและสังเกตการสอนระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558
วันจันทร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงทำกิจกรรมจิตศึกษาและร่วมทำกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
-ชั่วโมงแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4  วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนรู้ประโยคคำถามง่ายๆในชีวิตประจำวัน ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง และมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
- พักเที่ยง , เวรตรวจถาด, แปรงฟัน
-ลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
- ช่วงบ่ายๆวันนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับพี่ๆ ป.5 โดยมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของภาษามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้โดยครูและนักเรียนมีคำถามในการถามซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
- ประชุมภาษาอังกฤษกับคุณครูยิ้มในการวางแผนทำกิจกรรมสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันอังคาร
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษาและร่วมทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ป.6
-ชั่วโมงแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 โดยวันนี้มีคุณแม่พี่ไอดินมาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมกับพี่ๆ ป.4 จากนั้นครูสังข์ ครูฟิว คุณแม่พี่ไอดินในการแสดงบทบาทสมมติเป็นชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนใช้คำถามในการพูดสนทนาเพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษา 
- ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6
- ลงสังเกตครูกิ่งและชาวต่างชาติมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับ พี่ๆ ม.1 เล่นเกมส์การใบ้คำ ทำให้เราได้มีความรู้ในการคิดค้นเกมประยุกต์ใช้กับในการสอนระดับประถมได้
- พักเที่ยง , แปรงฟัน
- สังเกตครูสังข์ลงทำกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษพี่ๆอนุบาล2และมีชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วย คือ Asta และ Kamma  เด็กๆมีความกะตื้อรื้อร้นในการเรียนรูและมีคำถามมากมายกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาและเด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้และร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงทำกิจกรรมจิตศึกษาและได้ร่วมทำกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ชั่วโมงแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนรู้การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
-          สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6
-          ได้ไปลงสังเกตครูกิ่งและชาวต่างชาติลูกคุณสเวนคือ Asta และ Kamma เรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ม.1
-          พักเที่ยง ,แปรงฟัน
-          สังเกตครูฟ้าทำกิจกรรมBody scan ร่วมกับพี่ๆป.6
ช่วงบ่ายลงสังเกตครูจุล Asta และ Kamma ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเล่นเกมส์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
- ชุมนุมอาหาร วันนี้ครูหนันและครูฟิวได้พานักเรียนเรียนรู้การทำ แซนวิสใข่ดาวทูน่า และกาทำน้ำผลไม้ปั่น
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติหลังจากเข้าแถวเสร็จได้เข้าสังเกตครูป้อมลงกิจกรรมจิตศึกษา (โยคะ) ร่วมกับพี่ๆ ป.4  โดยมี Asta และ Kamma เข้ามาสังเกตดูด้วยค่ะ
-          ลงสังเกตครูอ้อลง กิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับชั้นอนุบาล 2 โดยมี Asta และ Kamma เข้ามาสังเกตดูด้วยค่ะ
-          ลงทำกิจกรรมสวนป่าสมุนไพรร่วมกับครูฟ้าและพี่ๆ ป.6 วางอิฐบล็อคปูให้เป็นทางเดินและทำความสะอาดป่าสมุนไพร
-          แสดงละครการ์ตูน กับครูอุ้ม ครูกิ่ง Asta และ Kamma แสดงเรื่อง Red ridind hood  ให้พี่ๆชั้น ป.3 และ ป.2 ได้ชมกันค่ะ
-          พักเที่ยง ,แปรงฟัน
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษพี่ๆอนุบาล 2 วันนี้เรียนเรื่อง Toys and color
-          ลงเล่นกีฬาร่วมกับพี่ๆ ป.6 ( วอลเล่บอล )
วันศุกร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ชมการแสดงของตัวแทนของศานติเรื่องของการดูแลสุขภาพที่จะเข้าในช่วงฤดูหนาว
-          ชั่วโมงแรกเข้าลงทำกิจกรรมกับ Asta และ Kamma  ใต้ร่มไผ่กับพี่ๆ ป.4 เริ่มจาการให้พี่ๆ ป.4 แนะตัวเองเป็นภาษาอังกฤษให้คุณครูได้รู้จัก เด็กทำได้ดีมากค่ะเพราะบางคนก็ซ่อมมาเป็นอย่างดีในการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้
-          ลงสอนและทำกิจกรรมการเรียรู้ภาษาอังกฤษกับน้องอนุบาล 1  จากนั้น Asta และ Kamma  ได้เล่านิทานนิ้มมือเรื่อง Red riding hood โดยครูฟิวและครูอุ้มจะเป็นคนแปลให้น้องฟัง
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          ลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6  
-          ช่วงบ่าย พี่ๆ ป.6 ได้ทำสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 4
-          พิธีนม,  เลิกเรียน
Lesson plan Topic; Question word week 4 ระหว่างวันที่  16- 20 ตุลาคม 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ทั่วไปและสามารถใช้คำถามในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Wh-question : what where when why
คำถาม
What  can you see?
What do you do  ?
Where are you going?
เครื่องมือคิด
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I ‘m fine…?) 
ครูเปิดคลิปให้นักเรียนในการใช้ประโยคสั้นๆในการใช้คำถามในชีวิตประจำวันของเจ้าของภาษา ให้ดู 2 รอบ รอบที่ 2ให้นักเรียนฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกัน
เชื่อม
-ครูแจกชีสกระดาษประโยคกรใช้คำถาม คนละ 20 ประโยค
 - รอบแรกครูจะพานักเรียนอ่านออกเสียงตาม และให้นักเรียนเขียนภาษาไทยกำกับคำที่อ่านไม่ออก
-รอบที่สองครูและนักเรียนอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกัน
 ครูให้นักเรียนแต่ละคนฝึกอ่าน จากนั้นให้ฝึกอ่านออกเสียงให้ครูฟังทีละคน
ชิ้นงาน
Box wh-question
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงประโยคง่ายๆและกล้าแสดงออก
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง อ่านออกเสียงการใช้ประโยคคำถามสั้นๆได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Wh-question : what where when why .
คำถาม
What is it/this/that
What favorite pet do you like?
เครื่องมือคิด
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cardsและซองบัตรคำศัพท์
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?) 
เชื่อม
-                   ครูให้นักเรียนนำกล่อง “ Wh-question “ ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเมื่อวานนำมาเล่มเกมส์ เรียงประโยคคำถามให้ถูกต้อง
-                   ครูจะสร้างขอตกลงในการเล่นเกมส์
ใช้
ครูให้นักเรียนแต่คนเลือกประโยคคำถามง่ายๆคนละ ประโยคมาฝึกอ่านออกเสียงให้ครูฟัง ( ให้ไปฝึกอ่านเป็นการบ้าน
ชิ้นงาน

ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียง
ความรู้
นักเรียนสามารถอ่านประโยคคำถามง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันออกเสียงได้อย่างมั่นใจ
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงประโยคง่ายๆในการใช้คำถามได้และรู้ความหมาย
 อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกมส์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด


Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 3
เนื้อหา/โจทย์

คำถาม
Whatsound is it?
Can/could you say…?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ฝึกออกเสียง ครูต่อ iPadกับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://youtu.be/ADbpTpH4U7s (เกี่ยวกับเด็กไทยคุยกับชาวต่างชาติ)เพื่อสร้างแรงบันดาลให้ให้นักเรียน
ให้นักเรียนดูและตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
เชื่อม
ครูจะแจก I pad ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มในการตัดต่อเป็น I movie
ครูให้นักเรียนแต่คนเลือกประโยคคำถามง่ายๆคนละ ประโยคมาฝึกอ่านออกเสียงให้ครูฟัง โดยที่ไม่ต้องดูสคลิป
โดยครูและนักเรียนจะแสดงบทบาทสมมติ  ครูจะเป็นชาวต่างชาติ
ชิ้นงาน
     -
ภาระงาน
นักเรียนฝึกการใช้คำถามโดยการแสดงบทบาทสมมติ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูดประโยคการใช้คำถามง่ายๆได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้iPadและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 4
เนื้อหา/โจทย์

คำถาม
What do you see in VDO?เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียงvocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?) กับชาวต่างชาติ
เชื่อม
ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมในเรียนรู้กับชาวต่างชาติ
นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้คำถามในการพูดคุยสนทนาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยแต่ละคนจะมีหน้าที่ในการถ่ายวีดีโอให้เพื่อนด้วยในแต่ละกลุ่ม
ใช้
-นักเรียนตัดต่อวีดีโอในการทำกิจกรรมครั้งนี้และความประทับใจที่ได้ทำกิจกรรม
ชิ้นงาน
ตัดต่อวีดีโอ
ภาระงาน
ใช้ประโยคคำถามงายในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟังพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
ภาพประมวลผล     


Lesson plan Topic; fruit and vegetables Week 4  ระหว่างวันที่  16-20 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics คำศัพท์เกี่ยวกับพืชผักเช่น potato ,tomato, lemon, carrot, corn, basil, bean ได้
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Banana, apple, grape, coconut,mango, orange,kiwi
คำถาม
Can/could you say…?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ ( เพลงเกี่ยวกับผลไม้และแสดงท่าทางประกอบ)
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ รอบที่ ให้นักเรียนฝึกร้องพร้อมกัน ครูลดเสียงลำโพงให้เบาลง ให้ได้ยินเสียงนักเรียนฝึกร้อง และทบทวนเสียง
เชื่อม
ครูนำกล่องปริศนาโดยในกล่องนั้นจะมีผลไม้ชนิดต่างๆให้นักเรียนแต่ละคนได้สัมผัสและทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่อง โดยครูจะใช้คำถามกระตุ้นGuess What is this in this box ?
ครูส่งกล่องเวียนเป็นวงกลมให้นักเรียนสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องจนครบทุกคน
ครูและนักเรียนทบทวนการเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักและผลไม้ที่ได้เรียนรู้
ใช้
-นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ตามคำบอกเป็นคู่ โดยครูจะเปิดเสียงโดยให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียว เช่น คำว่า Apple นักเรียนก็จะเขียนแค่ตัว (จับคู่กัน)
(ครูเปิดคลิปเสียงจาก iPad)
ครูเฉลยคำศัพท์โดยเปิดจาก iPad และฝึกอ่านพร้อมกัน
การบ้านให้นักเรียนนำผลไม้มาคนละ ชนิด *
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ ตามคำบอกเป็นคู่
ภาระงาน
ฟังและตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ผลไม้
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ได้
ทักษะ
สามารถฟังเสียงคำศัพท์โดยเขียนตามคำบอกพยัญชนะต้นได้ในแต่ละคำศัพท์และพูดออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้iPad  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
-


Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Phonics: three letter sounds
 –how to make fruit salad
คำถาม
What do you see in VDO?
What can you see?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง vocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อ iPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://youtu.be/ADbpTpH4U7s ( การทำ fruit salad)
ให้นักเรียนดูและตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม เช่น เราจะทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกัน
โดยครูจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อน
ครูและนักเรียนร่วมกันทำสลัดผลไม้ โดยครูจะพาเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆก่อนลงมือทำ เช่น Mix ,stir , put , chop
ใช้
ครูจะทบทวนสร้างข้อตกลงในการทำสลัดผลไม้
-นักเรียนร่วมกันเรียนรู้การทำสลัดผลไม้
ชิ้นงาน 
สลัดผลไม้
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ฟังและความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ความรู้
-นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ออกเสียง เกี่ยวกับผลไม้ได้ถูกต้อง
นักเรียนสามารถ
นักเรียนสามารถฟัง พูด ในขั้นตอนการทำสลัดผลไม้ได้ เช่นคำว่า  Mix ,stir , put , chop
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ผลไม้
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - นักเรียนสามารถนำความรู้ในการทำกิจกรรมวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
กะตือรื้อร้นในการทำกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน       


Lesson plan Topic;  Fruit week 4ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด  ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
Phonics: three letter sounds
Papaya, Kiwi, Banana,Apple
คำถาม
What do you see in VDO?เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง vocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับ Fruit และ Animals song
ครูต่อ I Pad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลง
ให้นักเรียนดูและตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ยิน
เชื่อม
ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้
นักเรียนแต่ละคนฟังและทำท่าทางตามคำสั่งฟังเสียงจากครูพูด
ชิ้นงาน 
ฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A a, B b 
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
-ออกแบบแผนที่
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ออกเสียง เกี่ยวกับผลไม้ 2-3 พยางค์ได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้
 - สามารถฝึกกล้ามเนื้อแขนและนิ้วมือในการเขียน
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา       

1 ความคิดเห็น:

 1. ลงสอนและสังเกตการสอนระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558
  วันจันทร์
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงทำกิจกรรมจิตศึกษาและร่วมทำกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
  -ชั่วโมงแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนรู้ประโยคคำถามง่ายๆในชีวิตประจำวัน ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง และมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
  - พักเที่ยง , เวรตรวจถาด, แปรงฟัน
  -ลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ช่วงบ่ายๆวันนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมภาษาอังกฤษกับพี่ๆ ป.5 โดยมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของภาษามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้โดยครูและนักเรียนมีคำถามในการถามซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
  - ประชุมภาษาอังกฤษกับคุณครูยิ้มในการวางแผนทำกิจกรรมสื่อในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  วันอังคาร
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษาและร่วมทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ป.6
  -ชั่วโมงแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 โดยวันนี้มีคุณแม่พี่ไอดินมาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมกับพี่ๆ ป.4 จากนั้นครูสังข์ ครูฟิว คุณแม่พี่ไอดินในการแสดงบทบาทสมมติเป็นชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนใช้คำถามในการพูดสนทนาเพื่อให้มีทักษะในการใช้ภาษา
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6
  - ลงสังเกตครูกิ่งและชาวต่างชาติมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับ พี่ๆ ม.1 เล่นเกมส์การใบ้คำ ทำให้เราได้มีความรู้ในการคิดค้นเกมประยุกต์ใช้กับในการสอนระดับประถมได้
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - สังเกตครูสังข์ลงทำกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
  -ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษพี่ๆอนุบาล2และมีชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วย คือ Asta และ Kamma เด็กๆมีความกะตื้อรื้อร้นในการเรียนรูและมีคำถามมากมายกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาและเด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้และร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

  วันพุธ
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงทำกิจกรรมจิตศึกษาและได้ร่วมทำกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ชั่วโมงแรกลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนรู้การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
  - สังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6
  - ได้ไปลงสังเกตครูกิ่งและชาวต่างชาติลูกคุณสเวนคือ Asta และ Kamma เรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ ม.1
  - พักเที่ยง ,แปรงฟัน
  - สังเกตครูฟ้าทำกิจกรรมBody scan ร่วมกับพี่ๆป.6
  ช่วงบ่ายลงสังเกตครูจุล Asta และ Kamma ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเล่นเกมส์โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

  ตอบลบ