week9

              ในสัปดาห์ที่ 9 สรุปQuarterที่3( เปิดบ้าน)
Lesson plan Topic: Animals  for Basic
Weekระหว่างวันที่ .
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง และออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์ง่ายๆ (10 คำ) ระบุสถานที่อยู่อาศัยง่ายๆ  ถ่ายทอดความเข้าใจผ่านการวาดภาพ เล่นเกม ตอบคำถามหรือแสดงท่าทางประกอบได้
week
Day
Input
Process
Output
Outcome
9
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
 Words : Bird, Elephant, Fish, Lion, Cat, Chicken, Rabbit, Duck, Monkey, Tiger, Dog
คำถาม
What animal do you see?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4 ตามจำนวนนักเรียน
- ไม้ตะเกียบ
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยเพลงone two three 2-3 รอบ
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics animals https://www.youtube.com/watch?v=0nbGk1mHDLUให้นักเรียนดูและฟัง 2รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม What animal do/can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากการดูเกี่ยวกับ คลิปPhonics animals นักเรียนฝึกตอบโดยใช้ I see a……
รูต่อiPad กับ ทีวี  ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ จาก iPad โดยใช้ ibook หน้า 3-13 เช่น  Elephant, Lion Monkey, Tiger Dog, Catetc. โดยให้ออกเสียงร่วมกันและออกเสียงทีละคน
ใช้
- ครูนำภาพสัตว์ขนาดครึ่ง A4 ที่ตัดแล้ว มาฝึกอ่าน อีกครั้ง Bird, Elephant,
Fish, Lion, Cat, Chicken, Rabbit, Duck, Monkey, Tiger, Dog
- ครูให้นักเรียนเลือกภาพสัตว์ที่ชอบ 1 ชนิด ไประบายสี และเขียนคำศัพท์ไว้ด้านหลัง และ ติดกาวกับไม้ตะเกียบ นำเสนอคุณครูและเพื่อนๆ  ทีละคน
(ภาพสัตว์ตามเอกสารแนบมา)
ชิ้นงาน
ระบายสีเขียนคำศัพท์ และนำเสนอ
ภาระงาน
ตอบคำถามชื่อสัตว์ นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้อย่างน้อย 3 คำศัพท์และวาดภาพระบายสีภาพได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ชื่อสัตว์ และอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

week
Day
Input
Process
Output
Outcome
9
Day 2
เนื้อหา/โจทย์

 The Animal Sounds :

Bird, Elephant, Fish, Lion, Cat, Chicken, Rabbit, Duck, Monkey, Tiger, Dog
คำถาม
Whatsound is it ?
เครื่องมือคิด
- Show and Share ชิ้นงาน
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
ดินน้ำมัน
- แผ่นรอง
- iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
นักเรียนนั่งเป็นแถวตอน เป็นกลุ่ม หันหน้าไปหาจอทีวี ครูเก็บเด็กด้วยการปรบมือ แบบมีเสียงและไม่มีเสียง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ เสียงของสัตว์https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูเปิดเสียงจาก iPadให้นักเรียนฟังเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อทายเสียงนั้นว่าเป็นสัตว์ชนิดไหน โดยครูให้นักเรียนมาเลือกบัตรภาพที่วางไว้หน้ากระดาน ทีละคน จนครบทุกเสียง
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงการใช้ iPad โดยใช้ ibook หน้า 14และ16ร่วมกัน และจับคู่ให้นักเรียน 2 คน ต่อ iPad 1 เครื่อง พร้อมหูฟัง ให้นักเรียนเล่นเกม ทายเสียงสัตว์ และฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสัตว์  (10 นาที)
ใช้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน คุณครูเตรียมดินน้ำมันและถาดรองปั้นให้ ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์อย่างน้อย 5 ชนิด ต่อนักเรียน 1 กลุ่ม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสัตว์มาจัดวางให้เป็นสวนสัตว์ และนำเสนอชื่อสัตว์ให้เพื่อนๆ ฟัง
ชิ้นงาน
ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์
ภาระงาน
นำเสนองาน
ออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ได้ยินจากiPad
ความรู้
นักเรียนสามารถเล่นเกมทายเสียงสัตว์ตอบคำถามชื่อสัตว์และปั้นดินน้ำมันได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง
สามารถปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ได้อย่างสร้างสรรค์
ออกแบบวางแผนทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้
- นำเสนอชิ้นงานของตนเองได้อย่างมั่นใจ
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

ภาพกิจกรรม
ครูและพี่ๆอนุบาล 2ได้เรียนรู้สรุป Quarter ร่วมกัน
Lesson plan Topic;  summary week 9 ระหว่างวันที่ 21- 25 ธันวาคม  2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถ พูด เขียน อ่าน เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ ได้
week
Day
Input
Process
Output
Outcome
9
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Glossary weekly summary
คำถาม
What did you learn from this class? 

What can you see?
How are you felling today?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-- คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรมร้องเพลง Traffic sight  (ท่าท่างประกอบ)และจะมีคลิปจากนั้นครูจะใช้คำถามกระตุ้น What do you see in this VDO?
เชื่อม 
 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter 3 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Blackboard share
ภาระงาน:สรุป Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 1
ชิ้นงาน : Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 1
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
ทักษะ
-นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามง่ายๆในชั้นเรียนได้
-แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
-ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลาweek
Day
Input
Process
Output
Outcome
9
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
Glossary weekly summary
คำถาม
What is it/this/that
What food do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม “What did you learn from this class? 

กิจกรรม “hello how  are you” (ร้องเพลงประกอบท่าทาง)

เชื่อม 
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  - ครูใช้คำถาม  What did you learn from this class? 

  - นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
   - ครูและนักเรียนร่วมกันระดมหัวข้อสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter3
ใช้
-ครูแจกกระดาษ A3 ให้นักเรียนแต่ละคนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในQuarter3
ภาระงาน:สรุป Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 1
ชิ้นงาน : Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 1
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
ทักษะ
-นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามง่ายๆในชั้นเรียนได้
-แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
-ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

week
Day
Input
Process
Output
Outcome
9
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
Glossary weekly summary

คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-
ชง
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม “ร้องเพลง  I see colors everywhere
และทำกิจกรรมเล่นเกมส์เติมคำศัพท์ที่หายไป ( Hang man)
เชื่อม 
 นักเรียนแต่ละคน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังเรียน   Quarter 3 ในรูปแบบ Mind Mapping 
( ถ้านำเสนอไม่ทันเวลากิจกรรมนี้จะทำต่อในวันพรุ่งนี้)
ภาระงาน: นำเสนอความประทับใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในวิชาภาษาอังกฤษรวมถึงนำเสนอ  Mind Mapping  หลังเรียน   Quarter 1
ชิ้นงาน : Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 1
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
ทักษะ
-นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามง่ายๆในชั้นเรียนได้
-แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
-ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
week
Day
Input
Process
Output
Outcome
9
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
Glossary weekly summary
คำถาม            
What did you learn from this class? 

เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียงvocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
  คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย และทำกิจกรรม “What did you learn from this class? 

กิจกรรม “hello how  are you” (ร้องเพลงประกอบท่าทาง)

เชื่อม 
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองประทับใจในช่วงการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ใช้
 นักเรียนแต่ละครนำเสนอ รูปแบบ Mind Mapping  ของตนเองให้เพื่อนและคุณครูได้ร่วมชื่นชม
ภาระงาน:สรุป Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 1

ชิ้นงาน : Mind Mapping  หลังเรียน  Quarter 1
ความรู้
เข้าใจและสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้
ทักษะ
-นักเรียนฟังแล้วสามารถตอบคำถามง่ายๆในชั้นเรียนได้
-แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
คุณลักษณะ
-ตั้งใจร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
-กระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมจนสำเร็จ
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา
พี่ๆ ป.4 ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วิชาภาษาอักฤษใน Quarterที่ 3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น